BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ Tây Ninh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 10/08/2013 - 09:18
HTML clipboard

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận quán triệt nội dung của các kết luận, nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương và đóng góp ý kiến các dự thảo…

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

(BTN) - Ngày 8.8.2013, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá XI), các nghị quyết, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XI). Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; nguyên Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Tỉnh uỷ viên; Uỷ viên Thường trực, trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; trưởng các phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh và doanh nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Huyện, Thị uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; trưởng các ban Huyện, Thị uỷ.

Báo cáo viên tại hội nghị là các đồng chí: Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Võ Hoàng Khải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Võ Thiện Trí, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Thị Xuân Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày- từ 8.8.2013 - 9.8.2013.

Ngày 8.8.2013, hội nghị được các báo cáo viên triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Thông báo kết luận số 126-TB/TW, ngày 1.4.2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22.1.2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Kết luận số 58-KL/TW ngày 2.4.2013 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28.5.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở...

Ngày 9.8.2013, hội nghị tiếp tục được học tập, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kết luận số 63-KL/TW, ngày 27.5.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Hội nghị đã triển khai dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương; nghị quyết, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XI).

Đại biểu dự hội nghị đã thảo luận quán triệt nội dung của các kết luận, nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương và đóng góp ý kiến các dự thảo chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

DUY ĐỨC