BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ Tây Ninh: Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Cập nhật ngày: 27/06/2011 - 07:34

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị

(BTNO) – Trong hai ngày 27 và 28.6, Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đến dự có Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng cán bộ hưu trí nguyên là Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Để hội nghị đạt kết quả tốt, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, quán triệt sâu sắc các nội dung triển khai tại hội nghị, tích cực tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào chương trình hành động của Tỉnh uỷ, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Trong ngày 27.6, các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe triển khai Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011 – 2020; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI.

Theo chương trình, trong ngày 28.6, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng (khoá X); Nghiên cứu và thảo luận Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Chương trình hành động của Tỉnh uỷ bổ sung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2011 – 2015, tập trung đẩy mạnh kinh tế; phát triển toàn diện, đồng bộ các mặt VH-XH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cái cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển.

Đặng Hoàng Thái