BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ Tây Ninh: Triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của Đảng (Khoá X)

Cập nhật ngày: 16/07/2009 - 06:15

Đồng chí Lê Thị Bân

Chiều ngày 16.7.2009, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của Đảng (khoá X). Đồng chí Lê Thị Bân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, chủ tịch HĐND, UBND các huyện thị.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân cho biết, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 của Đảng (khoá X) diễn ra từ ngày 29.6 đến ngày 4.7.2009 tại Hà Nội. Hội nghị Trung ương 10 tập trung bàn một số nội dung như: Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh 1991); Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2001-2010) và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2010 – 2020); Về một số định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng các cấp.

HỮU ĐỨC