Tỉnh uỷ Tây Ninh: Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương 

Cập nhật ngày: 07/05/2019 - 17:41

BTNO - Sáng 7.5, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, các uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các ban HĐND tỉnh, uỷ viên UBKT Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh…

Cấp ủy có trách nhiệm phổ biến, triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương

Ông Phạm Hùng Thái- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày nội dung Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận 44, 45 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu tại hội nghị.

Ông Trịnh Văn Phước - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các Nghị quyết số 35, 36, 39 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết. Trong đó Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được xác định là có vị trí, vai trò quan trọng.

Mục tiêu của Nghị quyết là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Chỉ thị số 33 ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, bên cạnh ghi nhận mặt làm được trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Chỉ thị 28 cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên.

Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội… Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ

Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ. Trước tiên là nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương. Trước mắt, từ nay đến ngày 30.6.2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh: Cấp ủy có trách nhiệm phổ biến, triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Đối với đảng viên, từ đảng viên có chức vụ cho đến đảng viên thường phải tích cực học tập, vận dụng để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt là vai trò người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị Nghị quyết phải đúng yêu cầu, đảm bảo là hạt nhân lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, đồng thời phải xây dựng chương trình hành động phù hợp thực tế.

Ngô Mẫn