BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tình yêu với Bác kính yêu nguyện biến thành hành động

Cập nhật ngày: 19/05/2016 - 09:57

Sự yêu mến, niềm kính trọng vô bờ của nhân dân Việt Nam và thế giới dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn được nhắc mãi cho những thế hệ mai sau, và dẫu có bao nhiêu danh hiệu cao quý nữa dành cho Bác cũng sẽ là chưa đủ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Người như bản anh hùng ca sáng ngời chủ nghĩa yêu nước, thôi thúc lớp lớp thế hệ người Việt Nam vững bước trên những chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh ra trong cảnh đất nước lầm than “một cổ đôi tròng”, Bác kính yêu của chúng ta đã không chỉ đau nỗi đau của một cá thể, hay gia đình, Người sớm cảm thấu nỗi đau của một dân tộc mất nước. Điều đó đã thôi thúc Bác bôn ba khắp Năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân tộc; đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Người đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một tất yếu lịch sử và đã tìm thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Bác cũng chính là Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, rèn luyện và lãnh đạo, dân tộc  làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thực hiện toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với những thắng lợi này, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân; đất nước ta từ nghèo nàn lạc hậu bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

79 mùa xuân hiến dâng cho cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Bác là người Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn sáng mãi với non sông đất nước Việt Nam; là niềm tự hào kiêu hãnh, nguồn cổ vũ, động viên, là sức mạnh tinh thần to lớn của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Sức lan tỏa chiếm trọn niềm tin yêu, sự kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Bác không chỉ là khi Người còn sống cống hiến và hi sinh, mà những tư tưởng kiệt xuất lỗi lạc của nhà chiến lược tài ba, nhà hoạt động thực tiễn, đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá và trường tồn mãi, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh - hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Hệ thống các quan điểm ấy mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho dân tộc ta đi lên chủ nghĩa xã hội.

Năm nay, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và ban hành Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiết thực kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, mà hơn lúc nào hết phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, cùng sự hòa quyện tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam.

Hơn bao giờ hết, đất nước đang đứng trước nhiều vận hội thách thức cần sự đoàn kết chung tay của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, mỗi chúng ta cần biến tình cảm cao quý đối với Bác Hồ kính yêu thành quyết tâm lớn, hành động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Học tập và làm theo gương Bác phải tập trung tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như Người hằng căn dặn. Mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên hãy tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm,…; nói đi đôi với làm, mỗi cán bộ, đảng viên hãy xứng đáng là công bộc của dân, là học trò của Bác Hồ.

Đặc biệt, thời gian tới các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn xã hội Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chăm lo giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng "như giữ gìn con ngươi của mắt mình"; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu phấn đấu trước mắt và lâu dài, nhằm trước sau gắn kết Đảng – Quân – Dân, từ đó kết tinh sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc đưa đất nước phát triển tiến lên, sánh vai các nước trong khu vực và thế giới.

Nguồn Báo Công lý


Liên kết hữu ích