Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong chức sắc tôn giáo 

Cập nhật ngày: 02/03/2017 - 09:25

BTNO - Ngày 1.3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong chức sắc tôn giáo.

Bà Nguyễn Thị Minh Lý- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh triển khai nội dung Nghị quyết đến các vị chức sắc tôn giáo.

Bà Nguyễn Thị Minh Lý- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh giới thiệu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó nhấn mạnh Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. .

Dịp nàyPhó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cũng đã thông tin về một số nội dung cơ bản của Luật Trưng cầu ý dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016.

BL