BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI)

Cập nhật ngày: 12/08/2014 - 09:29

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Hội nghị Trung ương 9; Nghị quyết của Bộ Chính trị (khoá XI). Trong đó, các đại biểu tập trung nghiên cứu và chia tổ thảo luận Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”.

Mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Dương Văn Phong- Giám đốc Sở VHTT-DL báo cáo Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI).  

Đặc biệt, các đại biểu cũng đã nghiên cứu và thảo luận Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng quy định cụ thể về việc tự ứng cử và nhận đề cử của cấp uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đ.H.T