UBND tỉnh:

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Cập nhật ngày: 08/11/2017 - 06:22

BTN - UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức hội nghị phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần xây dựng, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hội nghị được tổ chức mỗi năm ít nhất 1 lần, trong 1 ngày, vào tháng 11.

Theo UBND tỉnh, việc tổ chức hội nghị đối thoại này nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chế độ, chính sách của tỉnh và những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh; không ngừng phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với hoạt động quản lý và điều hành của Nhà nước.

Góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Nhà nước và nhân dân.

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức hội nghị phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần xây dựng, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Sau hội nghị, các vấn đề nêu ra phải được các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật để tạo niềm tin trong nhân dân.

Đ.H.T

Từ khóa
Đ.H.T


Liên kết hữu ích