BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư: Chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt

Cập nhật ngày: 01/09/2009 - 09:15

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng".

Sáng 1.9, tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2.9 và 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ôn lại chặng đường chiến đấu gian khổ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

"Từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc một sự nghiệp vĩ đại và một di sản tinh thần vô giá", Tổng Bí thư nhận định.

Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, di chúc là bản tổng kết thực tiễn kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng và phương hướng phát triển của dân tộc, đồng thời thể hiện cô đọng nhân cách của vị lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư nhắc lại trong di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng "phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình... Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Bác căn dặn Đảng phải không ngừng chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm việc làm, học tập, thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với từng đối tượng: gia đình thương binh, liệt sĩ, những người trẻ tuổi đã tham gia kháng chiến, phụ nữ, các nạn nhân của chế độ cũ...

Kết thúc bản di chúc, Bác nói đến điều mong muốn cuối cùng của mình: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư thừa nhận Việt Nam hiện nay vẫn là một nước có tiềm lực kinh tế, công nghệ hạn chế, khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới còn lớn.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong khi lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới, Đảng đã chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện có tính quyết định để bảo đảm thắng lợi sự nghiệp cách mạng.

“Đã và đang có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, kém ý thức tổ chức kỷ luật, tha hóa về lối sống, quan liêu, xa rời quần chúng”, Tổng Bí thư trăn trở.

Theo Tổng Bí thư, một số đảng bộ, chi bộ vẫn còn tình trạng mất dân chủ, hoạt động tự phê bình và phê bình còn nặng hình thức. Bộ máy quản lý nhà nước và hệ thống chính trị chưa thật tinh giản, hiệu quả.

Đứng trước tình hình đó, Tổng Bí thư một lần nữa kêu gọi: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy làm hết sức mình để thực hiện tốt hơn nữa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

(Theo Vietnamnet)