BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư dự Hội nghị quân chính toàn quân

Cập nhật ngày: 16/12/2011 - 12:41

Sáng 16.12, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương- Bộ Quốc phòng khai mạc Hội nghị quân chính toàn quân năm 2011. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2011 Quân uỷ Trung ương và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở; triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng và tiềm lực quân sự; công tác quản lý và xử lý các vấn đề liên quan quốc phòng quân sự; công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống; quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời và biển đảo của Tổ quốc. Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh công tác dân vận và bảo đảm đời sống bộ đội. Cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân luôn kiên định vững vàng lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương nêu rõ: Năm qua trong bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến nhanh, rất phức tạp, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp uỷ chỉ huy các cấp đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đó là những đóng góp xứng đáng vào thành công chung của cả nước và qua đó khẳng định, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội ta đều một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.   

Tổng Bí thư yêu cầu năm 2012, Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; triển khai toàn diện và làm chuyển biến mạnh mẽ các khâu đột phá quan trọng về điều chỉnh tổ chức, biên chế quân đội; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước và môi trường hoà bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Quân đội phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chấp hành nghiêm các nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa Xã hội, lấy việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước là lợi ích cao nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các thuận lợi từ bên ngoài, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, vừa hợp tác vừa đấu tranh, gia tăng hợp tác, tránh xung đột, đối đầu, tránh bị cô lập, lệ thuộc. Phải nắm chắc tình hình, đánh giá chính xác, tham mưu sắc bén cho Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng và các địa phương chủ động ngăn chặn và xử trí kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, hạn chế thấp nhất hậu quả xấu và không làm nảy sinh thêm phức tạp mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị

Trong giai đoạn hiện nay, Quân đội phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Tiếp tục củng cố khối đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các vùng cao, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân liên hoàn, vững chắc, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, chú trọng thế trận ở biển đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và triển khai thực hiện phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt phải tập trung giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước.

Về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Các đồng chí cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Trong năm 2012 và những năm tới, chúng ta cần phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng về chính trị, bảo đảm cho toàn Đảng bộ và toàn quân kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", ngăn ngừa "tự diễn biến" trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, với nhân dân, khắc phục các mặt còn yếu kém, tiêu cực của cán bộ và công tác cán bộ. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong quân đội, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Có nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với truyền thống anh hùng, có sức mạnh chiến đấu và kỷ luật nghiêm, được tôi luyện và thử thách qua 67 năm lịch sử, nhất định quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo VOV