BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Cập nhật ngày: 26/06/2014 - 09:33
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, trong nửa đầu năm 2014, Hội đồng đã làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, bắt đầu tiến hành xây dựng Dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết; tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, tổ chức nghiên cứu và chắt lọc, tổng hợp kết quả nghiên cứu của các đề tài; góp phần tích cực vào xây dựng các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức lớp thứ 2 nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia báo cáo tại các lớp nguồn đào tạo cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; tiếp tục coi trọng hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận; thẩm định một số đề án của các ban, ngành trình Bộ Chính trị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội đồng tập trung giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới đúng tiến độ và chất lượng; tham gia hoàn thiện Đề cương chi tiết và xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các đề tài trong Chương trình; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh lý luận bảo vệ chủ quyền quốc gia, tổ chức các buổi trao đổi, đối thoại lý luận với những người còn có quan điểm và ý kiến khác nhau; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về lý luận; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá 6 tháng qua, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng với các cơ quan đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, khá toàn diện nhưng cũng có trọng tâm, trọng điểm trên hầu hết các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý Hội đồng vẫn cần tiếp tục cải thiện chất lượng, hiệu quả làm việc và phối hợp công tác.

Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cương quyết trong việc đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ Cương lĩnh của Đảng và bảo vệ Hiến pháp. Tiếp tục tăng cường đối thoại, trao đổi trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng những quan điểm, ý kiến khác nhau.

Thay mặt Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và khẳng định Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tập trung công sức, trí tuệ, làm việc chặt chẽ, khoa học để làm tốt 3 nội dung công việc lớn của 6 tháng cuối năm 2014 mà Tổng Bí thư đã nêu với chất lượng tốt nhất.

Theo Báo điện tử Chính phủ