BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: 'Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo với Mặt trận'

Cập nhật ngày: 28/09/2009 - 04:03

Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc  (MTTQ VN) sáng 28.9 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói: Muốn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình với công tác Mặt trận.

Chủ đề của Đại hội là: "Nâng cao vai trò MTTQ VN, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Tạo sức mạnh đại đoàn kết

Báo cáo chính trị được Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày nhấn mạnh: Những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của nước ta trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân còn hạn chế.

"MTTQ đã không ngừng được củng cố về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng thiết thực, thể hiện rõ tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn và sâu sắc".

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi Mặt trận phải tăng cường hơn nữa nhiệm vụ củng cố, xây dựng về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục những biểu hiện của tính hình thức, hành chính hoá trong một số hoạt động của Mặt trận các cấp. Ủy ban Mặt trận các cấp còn thiếu tính chủ động, chưa phát huy đầy đủ vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận cần làm tốt hơn nữa vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật. Mặt trận cần phải thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện chưa có nhiều hiệu quả.

Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009 -2014 nêu rõ nâng cao vai trò của MTTQ, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường. Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc.

Báo cáo chính trị đồng thời nêu lên bài học, nơi nào lựa chọn đúng người  thực sự có năng lực, uy tín, tâm huyết, bố trí đúng vào vị trí chủ chốt của Mặt trận thì nơi đó, hiệu quả của công tác Mặt trận rõ nét.

"Nơi nào, khi nào phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm kỹ cương, phép nước trong quản lý thì sự đồng thuận xã hội được nâng cao và khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố, tăng cường", báo cáo nêu rõ.

Phát huy quyền làm chủ của dân còn hạn chế

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý những kết quả đạt được còn thấp so với khả năng, tiềm lực của đất nước, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn hạn chế.

Mặt trận cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Đảng cũng nhấn mạnh :"Trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, hiện nay muốn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận theo yêu cầu của thời kỳ mới".

Tổng Bí thư đã tặng MTTQ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

(Theo Vietnamnet)