BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ các cấp về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 06/07/2009 - 05:49

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị

Ngày 6.7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) chủ trì Hội nghị.

BCĐ Trung ương thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo sơ kết CVĐ 6 tháng đầu năm 2009, trao đổi nội dung công việc thực hiện CVĐ từ nay đến cuối năm; đề án tặng Huy hiệu Bác Hồ khen thưởng những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai giảng dạy đại trà tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống Học viện chính trị, hành chính, hệ thống trường chính trị.

BCĐ Trung ương đánh giá: CVĐ tiếp tục được triển khai nghiêm túc, sáng tạo trong toàn Đảng và xã hội, từng bước đi vào đời sống nhân dân. Qua đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, ý thức tu dưỡng rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả “làm theo” ngày càng rõ hơn: Chất lượng phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Ý chí vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chăm lo đến đời sống của nhân dân thể hiện rõ hơn trong các tổ chức đảng và cơ quan Nhà nước. Số cơ sở trong sạch vững mạnh tăng, số đảng viên vi phạm giảm. Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí được triển khai có kết quả ở nhiều nơi, cán bộ gần dân hơn. Nhiều nơi đã giảm họp hành, tăng cường xuống cơ sở. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính chuyển biến tích cực, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Người dân đã có ý thức tiết kiệm, tiêu dùng hợp lý hơn. Các mô hình, cách làm sáng tạo, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến làm theo gương Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực, không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn trong rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nội dung CVĐ đã được gắn với các nhiệm vụ chính trị và đạt những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện CVĐ chưa đồng đều, có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu, chưa tạo thành phong trào quyết tâm “làm theo”. Nhận thức về CVĐ của một số cấp ủy còn thiếu sâu sắc nên chỉ đạo chưa thường xuyên, liên tục, kịp thời. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa gương mẫu. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở một số nơi còn chung chung, không sát với từng đối tượng. Công tác tuyên truyền không thường xuyên, liên tục, đều khắp và chưa đi sâu vào tất cả các đối tượng, trong đó có công nhân trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình còn hạn chế...

Thời gian tới, cả nước cần tổ chức tốt việc triển khai việc học tập chủ đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", việc học tập gắn với tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ tại cơ sở. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến địa phương quan tâm xây dựng, phát hiện các tập thể, cá nhân, điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của CVĐ, về tấm gương đạo đức của Bác cần tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là tuyên truyền các điển hình tiên tiến qua các hội nghị giao lưu, trao đổi, toạ đàm, biểu dương, khen thưởng những điển hình học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Đề cập đến công việc 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư cho rằng, các cấp uỷ đảng, chính quyền cần phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo khắc phục những yếu kém, làm tốt hơn nữa đưa CVĐ đi vào nền nếp, hướng về cơ sở, đạt chất lượng cao hơn. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Để tiếp tục đưa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đi vào chiều sâu, cần đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên ở các cấp, các cương vị công tác.

Tổng Bí thư cho rằng công tác khen thưởng, biểu dương những tấm gương làm tốt, có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ là một nội dung thi đua quan trọng, cần có hình thức và phần thưởng xứng đáng. Việc chuẩn bị tài liệu giáo dục tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy đại trà trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống học viện chính trị, hành chính, hệ thống trường chính trị cần gọn, có hội đồng thẩm định, đảm bảo thông tin cần thiết, cung cấp kiến thức cơ bản cho thế hệ thanh niên, tuổi trẻ, sớm đưa vào giảng dạy trong các nhà trường. Tổng Bí thư cũng đồng ý với việc thành lập Thường trực BCĐ Trung ương để xử lý công việc giữa các lần họp BCĐ Trung ương.

(Theo chinhphu.vn)