BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh : Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu đánh giá cán bộ

Cập nhật ngày: 13/02/2009 - 09:51
Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu đánh giá cán bộ

Ngày 12-2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đinh Xuân Tuân - TTXVN

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những thành tích và kết quả mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban tổ chức cấp ủy các cấp và cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong cả nước đã đạt được thời gian qua.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, Tổng bí thư nhấn mạnh ba nhiệm vụ quan trọng, gồm: Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ.

Tổng bí thư khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của chế độ và đất nước; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Hơn 10 năm qua, việc thực hiện Chiến lược cán bộ đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đội ngũ cán bộ đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Công tác cán bộ đã cụ thể hóa, thể chế hóa được nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn đề ra trong Chiến lược cán bộ. Nhưng bên cạnh đó, nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục. Việc đổi mới công tác cán bộ chưa toàn diện và còn chậm so với đổi mới về kinh tế-xã hội. Cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh… và chưa có được những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020, Tổng bí thư đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ với tư duy mới, cách làm mới; khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành một số cơ chế, chính sách, một số đề án thí điểm cần thực hiện từ nay đến Đại hội XI của Đảng và những năm tiếp theo.

Tổng bí thư yêu cầu: Phải đổi mới và nâng cao chất lượng việc nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu trong việc đánh giá cán bộ. Chống mọi biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, định kiến, hẹp hòi, xen động cơ cá nhân trong nhận xét, đánh giá cán bộ. Coi trọng và phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ, cùng với phát huy vai trò tham mưu tích cực của cơ quan tham mưu trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ. Sớm đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm thực chất, tránh hình thức. Xây dựng cơ chế để đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Nghiên cứu đổi mới quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Mở rộng hình thức thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ ở tỉnh, thành phố và các bộ, ngành Trung ương.

 Theo TTXVN