BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư: Quán triệt Nghị quyết ĐH XII có tầm quan trọng đặc biệt

Cập nhật ngày: 19/04/2016 - 01:30

Sáng 19-4, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và gần 1.400 đại biểu, gồm các Uỷ viên Trung ương Đảng, các cán bộ chủ chốt của các địa phương, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

tong bi thu: quan triet nghi quyet dh xii co tam quan trong dac biet hinh 0
Toàn cảnh hội nghị.
 

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức nhằm giúp các đồng chí là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đội ngũ báo cáo viên Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội được chủ động chuẩn bị ngay từ giữa nhiệm kỳ khoá XI, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao; sự tham gia, góp ý của nhiều cấp, nhiều ngành với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ. Việc xin ý kiến góp ý và tiếp thu vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI.

"Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Các Văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

tong bi thu: quan triet nghi quyet dh xii co tam quan trong dac biet hinh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.
 

Tổng Bí thư nêu rõ, điều quan trọng lúc này là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng và hay nhưng chậm đi vào cuộc sống, thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

"Chúng ta cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

"Theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực. Khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất, mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.”, Tổng Bí thư nói.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị căn cứ vào nội dung của Nghị quyết để xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn triển khai Nghị quyết Đại hội XII, khẩn trương cập nhật bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể. Đồng thời tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu, nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, dành thời gian thảo luận, trao đổi về các vấn đề, nội dung quan trọng, cần làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn trong văn kiên Đại hội XII của Đảng.

Nguồn VOV