Ban Dân vận Trung ương:

Tổng kết công tác Dân vận năm 2016 

Cập nhật ngày: 05/01/2017 - 21:51

BTNO - Sáng 5.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị- Ảnh QĐND
Dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị -xã hội Trung ương và địa phương.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triều cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Trong năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, công tác dân vận đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.  

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cùng với tác động tích cực của các chính sách vĩ mô, nhân dân các địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đổi mới phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần vào tăng trưởng về nông nghiệp, phục hồi công nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ và cải thiện đời sống nhân dân.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhân dân đồng tình và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế, về an sinh xã hội, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Về lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, nhân dân hăng hái tham gia các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân. Kiên quyết đấu tranh, phản bác, chặn, lọc các thông tin sai trái, xuyên tạc, nhất là trước các vấn đề thời sự nóng hiện nay.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với các cơ quan chính quyền ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, trong năm 2016 công tác nắm bắt dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo những vấn đề nảy sinh tại một số địa phương vẫn chưa kịp thời.

Việc tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhất là công tác dân tộc, tôn giáo… hiệu quả chưa cao. Công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết tổng kết việc thực hiện Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương về công tác dân vận cửa một số địa phương chưa tích cực, kịp thời, hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa dân vận với các cơ quan, ban ngành liên quan còn có nơi lúng túng, hình thức, chưa hiệu quả.

Tại Tây Ninh, trong năm 2016 hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp đã tích cực tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng vũ trang được chu đáo, tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Bến Cầu tham gia công tác dân vận ở địa phương- Ảnh minh hoạ
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Dân vận trung ương cần tiếp tục đổi mới nội dung tổ chức, công tác tuyên truyền vận động một cách đa dạng, dễ hiểu, gần với đời sống của nhân dân, phù hợp mọi giai tầng trong xã hội.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay và sáng tạo.

Đặc biệt phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng cả về chất lượng và số lượng, về nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm chọn cử những cán bộ gương mẫu, nói đi đôi với làm và có trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng để tham gia công tác dân vận của Đảng.

Hoa Lư.