BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Cập nhật ngày: 27/01/2015 - 10:16
* Làm rõ những vấn đề mới tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong việc tổ chức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2014, chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần có biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015 - Năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. 

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức, trách nhiệm, từ nhận thức và kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong những năm gần đây, làm rõ những nhân tố, vấn đề mới có tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. 

Từ đó, các đại biểu tập trung thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có tính khả thi, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng, cũng như tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Các đại biểu trao đổi những biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh, tạo cơ sở và sự chủ động cho công tác kiểm tra, phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp. 

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đại biểu đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, góp phần chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng, trực tiếp là những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

* Chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2014, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chương trình, trọng tâm công tác, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên-TTXVN.

Cấp ủy các cấp đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị chuẩn bị một bước cho việc đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ đại hội đảng bộ cấp mình. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trọng tâm là về công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công, tạo được một số chuyển biến khá rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, phát huy nhân tố tích cực, cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực tham gia các Tiểu ban do Trung ương và cấp ủy thành lập, chuẩn bị một bước quan trọng phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm. 

Công tác thẩm tra, xác minh cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định sau kiểm tra đã xử lý kịp thời các sai phạm. Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung giải quyết kịp thời tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, quy hoạch nguồn cấp ủy, góp phần ổn định tình hình ở các địa phương, đơn bị. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời kiến nghị với Đảng và Nhà nước bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện một số cơ chế chính sách chưa phù hợp. 

* Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp 

Nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2015 là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp phối hợp với các ban tham mưu của Đảng giúp cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới, đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo đúng định hướng, đúng tiêu chuẩn, góp phần tổ chức thành công đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu, giúp cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện tốt một số văn bản của Trung ương như: Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng quy chế bầu cử trong đảng Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử đại biểu để thẩm tra, xem xét, kết luận và tham mưu các cấp ủy giải quyết đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. 

Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp dưới tăng cường giám sát, phát hiện kiểm tra, kết luận của tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giải quyết kịp thời, triệt để không để tồn đọng đơn thư, tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch nguồn cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp tập trung giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, các tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Ban Bí thư và cấp ủy các cấp tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ Đại hội XI tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ đại hội XI của Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu, giúp cấp ủy kịp thời xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 của cấp ủy và cấp mình ban hành quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra các cấp sau khi tổ chức thành công đại hội. 

Theo chương trình, buổi chiều, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Nguồn TTXVN