Khối thi dua các cơ quan đảng tỉnh:

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 

Cập nhật ngày: 21/01/2020 - 13:54

BTNO - Chiều ngày 20.1, ông Trịnh Văn Phước-Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của khối năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Trung-Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh năm 2020 phát động phong trào thi đua năm 2020.

Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh gồm 9 cơ quan, đơn vị: UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Tây Ninh.

Trong năm 2019, các đơn vị trong khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản, quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, trung ương, triển khai Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định 91/2017 của Chính phủ, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, cụ thể thành kế hoạch, chương trình công tác thi đua, triển khai, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trong triển khai, quán triệt, sơ, tổng kết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thường xuyên kiểm tra giám sát việc triển khai, chỉ đạo thực hiện ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo tổ chức các mặt hoạt động và các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác giảng dạy, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được thực hiện đảm bảo, công tác phát hành báo bảo đảm đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Kết quả thi đua năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đạt hạng nhất được đề nghị tặng Cờ dẫn đầu Khối thi đua; Văn Phòng Tỉnh ủy đạt hạng nhì và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt hạng ba được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị bàn giao Khối trưởng thi đua năm 2020 cho Ban Dân vận Tỉnh ủy và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Ngô Mẫn