Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

Cập nhật ngày: 24/02/2011 - 12:25

Ngày 24.2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc ra đời chiến lược này thể hiện sự quan tâm liên tục của Đảng đối với thế hệ trẻ, sự phát triển của Đảng luôn đồng hành với sự chăm lo, phát huy vai trò xung kích của thanh niên. Những nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên từng bước được đáp ứng.

Phó Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, Uỷ ban quốc gia về thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai, thực hiện có hiệu quả chiến lược trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế trong sự phối hợp giữa các bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các cấp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam dẫn tới việc triển khai thực hiện chiến lược chưa đồng bộ, thiếu sự đầu tư nguồn lực cho sự phát triển của thanh niên và công tác thanh niên. Một số chỉ tiêu, mục tiêu của chiến lược đạt ở mức độ nhất định, không đồng đều, tùy thuộc vào sự quan tâm của từng địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn tới cần được thảo luận, làm rõ, xác định các giải pháp phù hợp trong điều kiện kinh tế xã hội phát triển hơn, khoa học công nghệ tiên tiến, môi trường sống có nhiều đổi thay.

Đề cập đến công tác thanh niên giai đoạn tới, Phó Thủ tướng cho rằng thanh niên phải đạt 5 chữ “có” là có sức khỏe, có lòng yêu nước và ý chí vươn lên, có văn hóa và khả năng hội nhập, có nghề nghiệp và lao động hiệu quả, có hạnh phúc. Các cấp, các ngành phải cùng thanh niên, giúp thanh niên để khi kết thúc tuổi thanh niên có được 5 phẩm chất đó.

Thanh niên cần phát huy sức sáng tạo, vai trò xung kích ở mỗi cơ quan, mỗi địa phương, mỗi ngành và cấp quốc gia. Lực lượng thanh niên cũng có 4 việc tự làm và đề xuất để xã hội cùng làm, đó là hình thành mạng thông tin tổ chức, chăm lo vui chơi cho thanh niên, chủ động kiến nghị và chống tội phạm trong trang lứa của mình; đồng thời góp phần hình thành giao diện mới giữa Chính phủ và thanh niên, hình thành cơ chế đối thoại, chuyển tải ý kiến, kiến nghị của thanh niên tới Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác thanh niên.

Phó Thủ tướng lưu ý Chính phủ đang xây dựng đề án phát triển nhân lực 2011-2020, trong đó chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, phát triển gia đình bền vững, nâng cao thể lực cho thanh niên, phát triển phát huy văn hóa dân tộc, các cấp bộ Đoàn có thể tham gia vào từng cấu phần, ở từng cấp, tùy thuộc khả năng của mình để hình thành 5 phẩm chất yêu cầu của thanh niên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố báo cáo bộ chỉ số về phát triển thanh niên, các địa phương và các ngành có chương trình công tác về thanh niên, hàng năm sơ kết báo cáo Chính phủ và cơ quan chủ trì thực hiện chiến lược.

Sau 7 năm thực hiện chiến lược (2003-2010), nhận thức của cấp uỷ, chính quyền được nâng lên, có bước chuyển biến trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đã lồng ghép được các mục tiêu của Chiến lược vào các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Nhiều tỉnh, thành uỷ, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành đã ban hành chủ trương, nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên. Chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động và các cơ chế, chính sách nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên.

Công tác thanh niên được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và định hướng phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Nhờ đó, nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp của thanh niên được nâng lên.

(Theo TTXVN/Vietnam+)