9 tháng năm 2020:

Tổng số tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật giảm 50% so với cùng kỳ 

Cập nhật ngày: 30/09/2020 - 08:00

BTNO - Sáng 29.9, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm chủ trì Hội nghị.

9 tháng năm 2020, UBKT từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng và tiến hành kiểm tra, giám sát cơ bản theo chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 9 tháng năm 2020, tổng số tổ chức đảng được kiểm tra và kết luận theo Điều 30, Điều lệ Đảng là 213 tổ chức. Qua kiểm tra, đã giới thiệu rút kinh nghiệm đối với những tổ chức đảng còn khuyết điểm. Đối với đảng viên, đã kiểm tra và kết luận trên 3.600, trong đó cấp uỷ viên các cấp là 902 đảng viên.

Tổng số tổ chức đảng được giám sát thường xuyên là trên 2.300 tổ chức, giám sát chuyên đề và kết luận 140 tổ chức. Trong 9 tháng năm 2020, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2019; đối với đảng viên, đã thi hành kỷ luật 75 đảng viên, giảm 6,25% so với cùng kỳ năm 2019.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao. Trong đó, tham mưu cấp uỷ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 bảo đảm đúng tiến độ đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhất là liên quan nhân sự đại hội; củng cố, kiện toàn, chuẩn y nhân sự UBKT.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm yêu cầu UBKT các cấp trong tỉnh, những tháng cuối năm 2020 tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế 9 tháng qua, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp uỷ và của cấp mình.

Tiếp tục quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tham mưu cấp uỷ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT và của cấp uỷ toàn khoá nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2021.

Quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp sau đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp.

Tố Tuấn