TP.Tây Ninh tăng cường lãnh đạo nữ tham gia vị trí quản lý, lãnh đạo 

Cập nhật ngày: 03/06/2020 - 19:36

BTNO - Thành phố Tây Ninh có dân số nữ hơn 68.000 người, chiếm tỷ lệ hơn 50% dân số. Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Thành phố Tây Ninh chú trọng thực hiện mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo.

Hàng năm, khi thực hiện quy hoạch cán bộ, UBND Thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ nữ để làm căn cứ đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong công tác quản lý, lãnh đạo.

Lãnh đạo Thành phố Tây Ninh trao quyết định bổ nhiệm cho cán bộ nữ Thành phố.

Trong đó, quan tâm đến công chức nữ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn cán bộ nữ và làm cơ sở cho công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ nữ của địa phương đảm bảo tỷ lệ cơ cấu tham gia cấp ủy, chính quyền.

Đồng thời, các đơn vị, phường, xã của Thành phố quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với nữ lãnh đạo.

Kết quả, tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo ở Thành phố tăng theo từng năm. Tính đến cuối năm 2019, Thành phố có 68,75% các phòng, ban, đoàn thể và 60% UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; và 68,75% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Quế Hương