Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng:

Trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 

Cập nhật ngày: 12/10/2020 - 01:23

BTN - Ba mươi năm qua, kể từ ngày xảy ra cơn địa chấn chính trị ở Liên Xô và Ðông Âu, cũng là chừng ấy thời gian các thế lực thiếu thiện chí không ngừng tìm cách đánh sập nền tảng tư tưởng của Ðảng, nhưng dã tâm của họ không thể thành công.

Ðoàn viên thanh niên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ảnh: Dương Ðức Kiên

Tháng 1.2016, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Ðảng Cộng sản Việt Nam một lần nữa khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin là tài sản tinh thần vô giá của Ðảng và dân tộc, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân ta. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, những tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thiếu tinh thần xây dựng không ngừng tấn công chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá thông qua Internet và mạng xã hội.

Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai công tác cung cấp thông tin chính xác, tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của những tổ chức, cá nhân có cái nhìn thiên kiến, thiếu thiện chí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tích cực tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, đặc biệt là Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về việc “Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”.

Ðồng thời, quán triệt, phổ biến Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Những việc làm cụ thể đó đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, đảng viên, đủ sức đề kháng, “miễn dịch” và ứng phó với các tình huống phức tạp- nhất là đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong các tổ chức đảng, đảng viên, giúp nâng cao nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ðiều đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

“Ban Tuyên giáo đã hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hằng năm ở Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố.

Qua đó, đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý nhà nước, đoàn thể... cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên”- lãnh đạo Ban Tuyên giáo cho biết.

Thực hiện Quyết định số 221-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khoá X), Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân. Các cấp, ngành chủ động cung cấp thông tin, sớm phát hiện, xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống diễn biến hoá bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, Ban Tuyên giáo đã xây dựng, chỉ đạo, điều hành các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đầy nhiệt huyết và trách nhiệm vừa nắm dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Khác với trước đây, ngày nay, sự chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, nền tảng công nghệ cho phép lan toả thông tin không giới hạn. Vì thế, cuộc đấu tranh bảo vệ cái tốt, cái đẹp, cái đúng trước cái xấu ngày càng gay gắt hơn, phức tạp hơn.

Từ thực tế đó, Ban Tuyên giáo phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, xử lý các tài khoản Facebook trên địa bàn Tây Ninh có hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động đình công, biểu tình, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

Ðể nâng cao hiệu quả hoạt động, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh còn kết nối với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 của các tỉnh, thành để xây dựng lực lượng tác chiến trên không gian mạng một cách đồng bộ.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35-16 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên- nhất là thanh niên. Mô hình Câu lạc bộ lý luận trẻ của Ðoàn Thanh niên được thành lập từ tỉnh đến huyện, sinh hoạt định kỳ hằng tháng hoặc quý, nội dung hoạt động tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thường xuyên tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề đối với ban thường vụ cấp huyện và một số chi, đảng bộ cơ sở về công tác triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua đó kịp thời hướng dẫn khắc phục hạn chế, đề ra nhiệm vụ thực hiện giai đoạn tiếp theo, động viên phong trào, phát hiện, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả; chỉ đạo sớm khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, đưa hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn kết nối lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và cán bộ phụ trách công tác Ban Chỉ đạo 35 của các tỉnh, thành trong cả nước để trao đổi thông tin, phối hợp hỗ trợ, xây dựng lực lượng, hỗ trợ tác chiến, xử lý điểm nóng trên không gian mạng hằng ngày, hằng giờ rất nhanh, đồng bộ.

Công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch được triển khai kiên trì, quyết liệt thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc khẳng định, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các vấn đề cơ bản, cốt lõi về nền tảng tư tưởng của Ðảng.

“Những việc làm đó đã lan toả thông tin tích cực trên không gian mạng, định hướng tư tưởng, ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần giữ vững tình hình trật tự, an ninh chính trị tại địa phương” - lãnh đạo Ban Tuyên giáo nêu.

Công tác tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng đã được quan tâm, chú trọng ngay từ những năm đầu thành lập Ðảng. Nhìn lại lịch sử sẽ thấy, hơn 30 năm trước, Ðảng đã nhận thấy và kịp thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết thể hiện quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tháng 8.1989, Hội nghị Trung ương 7, khoá VI của Ðảng ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay”.

Tại thời điểm đó, Trung ương Ðảng nhận định 6 biểu hiện sai lầm trong cải tổ, cải cách của một số đảng về thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng, dân chủ hoá không giới hạn, hạ thấp sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, phủ nhận thành tựu của lịch sử, của CNXH.

Sự buông lỏng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng Cộng sản ở Liên Xô và các nước Ðông Âu khiến đảng viên và nhân dân mất niềm tin vào lý tưởng XHCN.

Ba mươi năm qua, kể từ ngày xảy ra cơn địa chấn chính trị ở Liên Xô và Ðông Âu, cũng là chừng ấy thời gian các thế lực thiếu thiện chí không ngừng tìm cách đánh sập nền tảng tư tưởng của Ðảng, nhưng dã tâm của họ không thể thành công.

Hoài Phương