BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật ngày: 02/03/2013 - 05:47

(BTNO)- UB.MTTQVN huyện Trảng Bàng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên UBMTTQ góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các tổ chức đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước... Trong đó, tập trung góp ý sâu vào các điều 9, 10, 101, 119 có nội dung liên quan đến hoạt động của Mặt  trận và các tổ chức đoàn thể.

Thông qua hội nghị nhằm khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản trong Hiến pháp năm 1992 về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tấn Trung