BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI

Cập nhật ngày: 14/03/2013 - 03:05

(BTNO)- Huyện uỷ Trảng Bàng vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Bí thư Huyện uỷ, ông Trần Văn Khải- Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, ông Trần Văn Minh- Chủ tịch UBND huyện.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Bí thư Huyện uỷ Trảng Bàng- triển khai Nghị quyết TW6 khóa XI cho cán bộ chủ chốt huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai chuyên đề về các kết luận và nghị quyết của Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trương ương Đảng khoá XI về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2013; Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Việc học tập, quán triệt nhằm giúp các đại biểu hiểu sâu sắc, nắm vững nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện và vận dụng nội dung nghị quyết vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau Hội nghị, đảng bộ 11 xã/thị trấn, các chi đảng bộ trực thuộc sẽ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 tới cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra.

Hiểu Sinh