Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020:

“Tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển với tốc độ nhanh và bền vững” 

Cập nhật ngày: 29/06/2020 - 18:37

BTN - Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến 16.10.2015 với 350 đại biểu- đại diện cho hơn 31.000 đảng viên trên toàn tỉnh được triệu tập. Trong đó có 301 đại biểu đến từ 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và 49 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh khoá X

Tại Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, Phó Bí thứ Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá IX. Trong 5 năm qua (2015-2020), Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp đúng đắn để phát huy nội lực, đẩy mạnh khai thác tiềm năng, nguồn lực, lợi thế của địa phương; cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh... giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm, tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân hằng năm 10,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 2.630 USD (năm 2010 đạt 1.357 USD)....

Tuy nhiên, kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chưa tạo được bước phát triển đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ; gắn kết giữa du lịch với các ngành kinh tế khác... Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ chưa ngang tầm với nhiệm vụ; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tuy có quan tâm hơn, nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong một số cấp uỷ còn thấp...

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí Trần Lưu Quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ. Các đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phạm Văn Tân tiếp tục được bầu chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu 9 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đồng chí Võ Văn Sớm được bầu làm Chủ nhiệm.

Đại hội nhất trí với mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới, 2015- 2020 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, phấn đấu tăng trưởng cao hơn 5 năm trước. Phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ tốt nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá địa phương. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Xây dựng môi trường văn hoá - xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm xây dựng nền tảng để sớm đưa tỉnh nhà cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp”.

Đặng Hoàng Thái