Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Trên 14.000 cán bộ, đảng viên học tập Chuyên đề năm 2023 

Cập nhật ngày: 13/01/2023 - 08:31

BTNO - Chiều 12.1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì tại điểm cầu Tỉnh uỷ. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh uỷ đến 150 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên trên 14.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II truyền đạt chuyên đề năm 2023 với 4 phần, gồm: sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên ở tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản của chuyên đề; các nhiệm vụ, giải pháp và gợi ý thảo luận, liên hệ trong sinh hoạt chi bộ định kỳ về chuyên đề năm 2023.

Theo phân tích của PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, tư tưởng của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện trên 3 vấn đề lớn, đó là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nước và đoàn kết quốc tế.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tại Tỉnh uỷ.

Trong đó, đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn hết, vì Đảng có vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đoàn kết trong Đảng là tiền đề phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng đảng viên phải nêu gương về đoàn kết. Để thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng, Người yêu cầu phải dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, có lý, có tình; dựa trên cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp.

Đồng thời phải thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các tiêu cực khác, phải “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để nắm nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Biểu dương kịp thời những tấm gương, mô hình, cách làm hay nhằm đem lại hiệu quả thiết thực trong tuyên truyền việc học tập và làm theo.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023.

Về vấn đề làm theo, căn cứ kết quả kiểm điểm năm 2022, phương hướng năm 2023, cập nhật những định hướng mới trong chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để mỗi tổ chức, cá nhân xác định rõ nội dung cam kết học tập, làm theo Bác gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị.

Trong bối cảnh tỉnh mới phục hồi sau hai năm ảnh hưởng của đại dịch, mặc dù năm 2022 kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất đáng phấn khởi nhưng tính chung cả giai đoạn vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra và nhìn rộng hơn thì Tây Ninh vẫn còn là một tỉnh có quy mô nền kinh tế nhỏ, có nguy cơ tụt hậu so với các tỉnh, thành lân cận.

Để phấn đấu hằng năm có mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước, đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong vùng Đông Nam bộ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải có khát vọng gắn với ý chí vươn lên.

Điều  này càng đòi hỏi sự đoàn kết để vượt qua thách thức, tận dụng tốt thời cơ, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Để tuyên dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân hội nghị này, lãnh đạo Tỉnh uỷ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Phương Thúy