Ban Thường vụ Tỉnh uỷ:

Triển khai chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập nhật ngày: 27/01/2018 - 06:11

BTN - Sáng 26.1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh uỷ.

Tiến sĩ Hồ Văn Chiểu, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị- Ban Tuyên giáo Trung ương nói chuyện về chuyên đề tại hội nghị.

Trong một buổi làm việc, các đại biểu tham dự ở các điểm cầu đã được nghe bài nói chuyện về chuyên đề “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Tiến sĩ Hồ Văn Chiểu, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị- Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thật nghiêm túc chuyên đề năm 2018. Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nội dung “xây dựng kế hoạch làm theo” và việc xây dựng kế hoạch phải gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Căn cứ chuyên đề của toàn khoá, chuyên đề năm 2018 và tuỳ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả năm 2018.

Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém- nhất là những yếu kém trong xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo kế hoạch của Trung ương, tỉnh và cấp uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phát huy những kết quả đạt được qua hơn một năm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề năm 2018, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo, mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất mô hình mới, cách làm hay trong tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý, qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với một số chi, đảng bộ cho thấy vẫn còn không ít cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng nên trong nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết của cấp uỷ địa phương chưa thể hiện được tinh thần của Chỉ thị 05. Đây là hạn chế lớn trong thời gian qua, đề nghị các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tinh thần cụ thể, thiết thực, có giải pháp, lộ trình và phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng. Đây là nội dung quan trọng để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề năm 2018 cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kiểm tra, rà soát những hạn chế qua triển khai thực hiện cam kết, phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đảng viên và những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2017 để có kế hoạch khắc phục. Đồng thời, rà điều chỉnh, bổ sung kịp thời nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị liên quan chuyên đề năm 2018 ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, vấn đề cốt lõi nhất chính là ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Học tập và làm theo Bác không phải là  những gì quá cao xa, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn liền cuộc sống hằng ngày với phương châm mỗi người, mỗi ngày làm việc tốt” - Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang chia sẻ.

Đức An