BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Cập nhật ngày: 02/10/2009 - 06:17


Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Bân phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tiến hành ngày 2.10.2009.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Bân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự kiện chính trị to lớn, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và bước ngoặt phát triển mới của công cuộc đổi mới đất nước.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý một số vấn đề trọng tâm:Việc chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp phải theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy dân chủ tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng thiết thực, không phô trương hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị.

Tổ chức tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện. Cấp uỷ nhiệm kỳ tới phải đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có sức khoẻ. Quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong việc lựa chọn và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp.

Cấp uỷ viên các cấp nhiệm kỳ này, nhất là người đứng đầu, phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng. Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp uỷ vẫn phải xem xét, cân nhắc bố trí công việc khác và không đưa vào cấp uỷ nhiệm kỳ này…

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp uỷ phải lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội cấp mình…

D.H