BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai Nghị quyết TW4: Tập trung giải quyết 3 vấn đề cấp bách

Cập nhật ngày: 28/02/2012 - 11:35

Ngày 28.2, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  

Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại tổ, tiếp tục thảo luận, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết, góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Đã có hơn 650 lượt ý kiến của các đại biểu phát biểu tại 40 tổ thảo luận.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp có bước trưởng thành và tiến bộ nhiều mặt.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, có mặt kéo dài. Đáng lo ngại là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp. Công tác cán bộ, nhất là cấp Trung ương, cấp chiến lược còn nhiều bất cập. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi mang tính hình thức. Những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm vừa nêu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 cho thấy, Đảng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn để Đảng xứng đáng với truyền thống vẻ vang, là lực lượng tiên phong của dân tộc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4

Các đại biểu tập trung phân tích những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên nhân chủ quan; thống nhất tập trung giải quyết ba vấn đề cấp bách: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu nhất trí cao các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra, cho rằng cần chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có phương pháp và lộ trình thích hợp.

Trong thảo luận, các đại biểu đã liên hệ, đối chiếu, tự kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn những vấn đề thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

Thảo luận về Chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), các đại biểu cho rằng, để Nghị quyết Trung ương 4 thực sự đi vào cuộc sống, phải coi trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu, chỉ đạo quyết liệt nhưng bình tĩnh, giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc. Thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tự phê bình, phê bình.

Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách quy định để thực hiện Nghị quyết. Chú trọng các vấn đề về nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng; về tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị; đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp Trung ương; quy định thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu về quản lý, sử dụng, kiểm soát vốn và tài sản nhà nước.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy nhanh cải cách, thực hiện sớm chế độ tiền lương, nhà ở, chống bình quân, cào bằng; chống đặc quyền, đặc lợi. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc cán bộ, đảng viên kê khai tài sản theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết này. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Buổi chiều, các đại biểu tham dự Hội nghị làm việc tại Hội trường. Hội nghị nghe ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến dự thảo Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); nghe ông Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phổ biến dự thảo Kế hoạch của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; nghe ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến dự thảo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; nghe đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phổ biến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Về Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết, sau Hội nghị cán bộ toàn quốc, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, bí thư đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban đảng Trung ương trực tiếp chỉ đạo, triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị; gợi ý nội dung kiểm điểm, liên hệ thực tế, xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội ở trung ương tổ chức hội nghị phổ biến Nghị quyết cho các đối tượng là: Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, uỷ viên ban thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội, đại diện nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc. Hướng dẫn các đoàn thể phổ biến nội dung Nghị quyết cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội để cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình, phê bình.

Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức đảng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo các nội dung Nghị quyết đã nêu. Cụ thể: Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, từng đảng viên và người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm. Những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hướng đến uy tín của lãnh đạo, cơ quan quản lý, đến sự phát triển của ngành, địa phương. Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm, nhưng chậm được khắc phục, có mặt còn yếu kém, phức tạp thêm. Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các nội dung trên.

Cấp trên kiểm điểm trước để làm gương cho cấp dưới noi theo. Ở Trung ương, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trước, cá nhân Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm, tự phê bình, phê bình sau. Ở các tỉnh uỷ, thành uỷ, cơ quan trực thuộc Trung ương và các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan kiểm điểm tự phê bình, phê bình trước; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban cán sự, cấp uỷ viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình sau (các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tại tập thể cấp uỷ, ban cán sự, đảng đoàn hoặc tập thể lãnh đạo nơi đang công tác). Tập thể chi uỷ kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trước; bí thư, chi uỷ viên, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình, phê bình sau.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị nội dung, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và ban chấp hành đảng bộ các cấp về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư), các đồng chí uỷ viên các cấp.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế để hàng năm Ban Chấp hành Trung ương góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban chấp hành đảng bộ và góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp; xây dựng quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia.

Những người hai năm liền tín nhiệm thấp, không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp trên nói chung phải qua chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cấp dưới.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan chức năng xây dựng đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phối hợp, chỉ đạo uỷ ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát và hằng năm có báo cáo kết quả đối với cán bộ thuộc diện cấp uỷ mình quản lý trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc bức xúc về đất đai, tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các quy chế, quy định về: Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp xây dựng, thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trên cơ sở đó, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Ngày 29.2, Hội nghị tiếp tục làm việc và bế mạc.

Theo VOV