Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022 

Cập nhật ngày: 19/01/2022 - 11:21

BTNO - Ngày 18.1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng các Phó Chủ tịch.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hợp cùng các Phó Chủ tịch chủ trì. Tham dự còn có đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Chủ tịch–Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã quán triệt một số định hướng cho từng nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đất nước và của mỗi địa phương, MTTQ Việt Nam các cấp cần xác định rõ nội dung để tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân, trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các sự kiện lớn của đất nước và của mỗi địa phương; các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt, là phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân chấp hành các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông quan trọng… .

Cần phát huy đa dạng các kênh thông tin để tổng hợp, nắm bắt và xây dựng Báo cáo về tình hình Nhân dân.

Thứ hai, chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động. MTTQ các cấp cần đẩy mạnh vận động toàn dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bên cạnh đó chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi địa phương và các phong trào, cuộc thi đua do Trung ương phát động để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương và UB.TWMTTQ Việt Nam để điều chỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Thứ ba, kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện. Phó Chủ tịch–Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh, giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ xác định các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể và tổ chức hướng dẫn MTTQ các cấp đồng loạt triển khai; trên cơ sở đó tổng hợp kết quả và kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Thứ tư, tiếp tục kêu gọi, vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân là nhiệm nhiệm vụ rất quan trọng của MTTQ Việt Nam.

Do đó cần kêu gọi, vận động sự cống hiến của người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm phát huy hiệu quả có thể mang lại nguồn lực rất lớn phục vụ cho đất nước.

Bên cạnh đó khuyến khích tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các địa phương của các nước láng giềng, bạn bè truyền thống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thứ năm, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp. Trung ương đề nghị MTTQ các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên tại địa phương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Quan tâm phối hợp xây dựng và thực hiện hiệu quả các thể chế, quy chế phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa MTTQ và các cơ quan, ban, ngành của địa phương nhằm tạo lập cơ chế phối hợp, triển khai hiệu quả, nhịp nhàng.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hợp triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tỉnh năm 2022.

Qua nội dung triển khai của Ủy ban Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hợp đề nghị các huyện xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng xây dựng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị cũng đã suy tôn cụm trưởng, cụm phó thi đua hệ thống Mặt trận và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành được cử giữ chức cụm trưởng, cụm phó giao cho Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh.

H.Tiên