BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 12/03/2015 - 06:45

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Tây Ninh, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Minh Trọng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hoàng Khải cùng lãnh đạo các sở ban, ngành liên quan, ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã quán triệt và triển khai Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Nghị quyết đánh giá những kết quả nội bật sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01, ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị khóa VII. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bước đầu hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...

Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến năm 2030: tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, trước mắt tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định, phát triển các chủ trương, đường lối lớn của Đảng giai đoạn 2016 – 2021, đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công tác lý luận đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao năng lực khoa học phục vụ phát triển công tác lý luận, bảo đảm cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị cũng đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu đẩy  mạnh công tác lý luận từ nay đến năm 2030 là: Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác lý luận. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia đầu ngành, nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, nhất là năng lực phân tích, dự báo. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận.

Tố Tuấn