BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013

Cập nhật ngày: 09/01/2014 - 08:50

Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Minh Trọng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo và lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểutham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Hiến pháp mới đã phản ảnh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta, trong đó ý Đảng lòng Dân được hòa quyện sâu sắc. Đó là bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn thể dân tộc ta, nhân dân ta và đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ mới, vững bước tiến vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước ta. Vì vậy, sau khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua thì nhiệm vụ quan trọng là tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm cho từng nội dung của Hiến pháp thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vựci.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng đến toàn hệ thống chính trị. Quá trình triển khai thi hành Hiến pháp đòi hỏi sự tham gia tích cực, nghiêm túc của nhân dân, tất cả các cấp, các ngành, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua với 11 chương, 120 điều, giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, thể hiện rõ mục tiêu dân chủ và khẳng định chủ quyền của nhân dân Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trình bày Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Bí thư về việc thi hành Hiến pháp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cơ quan truyền thông cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm, thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động triển khai thực hiện Hiến pháp; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Hiến pháp; tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, nhân dân ý thức và tinh thần tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật; đồng thời, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, chúng ta phải khẩn trương tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm cho Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc việc triển khai thi hành Hiến pháp; đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, việc triển khai thi hành Hiến pháp phải bảo đảm đúng tiến độ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra. Các luật, pháp lệnh có hiệu lực phải được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với các quy định của Hiến pháp từ 1.1.2014.

Khắc Luân