Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

Cập nhật ngày: 02/03/2021 - 09:11

BTNO - Bắt đầu từ hôm nay, 1.3, cả nước tiến hành tổng điều tra kinh tế. Việc điều tra chia thành 2 giai đoạn: từ ngày 1.3 đến 30.5 sẽ điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội; từ 1.7 đến 30.7 sẽ điều tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội cung cấp thông tin cho bằng phương pháp Web-form trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra.

Phương pháp thu thập thông tin gồm hai hình thức: web-form và CAPI. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sẽ thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021. Điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và hướng dẫn người cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điều tra viên sẽ đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, kết hợp quan sát đối tượng điều tra để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử (CAPI) được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay.

Trong giai đoạn điều tra này, theo Cục Thống kê Tây Ninh, đơn vị sẽ tổ chức thu thập thông tin đối với khoảng 4.000 doanh nghiệp; gần 650 đơn vị sự nghiệp và khoảng 70 hiệp hội.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin các cơ sở kinh tế, sự nghiệp để đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, ngành kinh tế và hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Cuộc tổng điều tra cũng nhằm tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Khẩu hiệu tuyên truyền cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Những kết quả có được sẽ giúp cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Cuộc tổng điều tra tập trung vào một số nội dung như: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra (định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh…); thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (thông tin về người đứng đầu; thu nhập của người lao động); thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tiêu dùng năng lượng). 

Ngoài ra, cuộc điều tra cũng tìm hiểu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin như sử dụng phần mềm quản lý, tự động hoá cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

N.D