BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trọng tâm phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ năm 2011

Cập nhật ngày: 10/02/2011 - 12:08

Chính phủ - MTTQ phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Thông báo 12/TB-VPCP, trong năm 2011, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đó là Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp có hiệu quả việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trong đó bao gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; khởi động mạnh mẽ quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường; phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý.

Thứ hai là phối hợp tham gia chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.

Thứ ba, các cơ quan và chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Ngày vì người nghèo"; góp phần cùng Chính phủ thực hiện có hiệu quả các Chương trình 132, 134, 135, Nghị quyết 30a và các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Thứ tư là cần tạo điều kiện để MTTQ thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, nhất là trong việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật,...

Chính phủ cũng đề nghị MTTQ Việt Nam quan tâm đến việc tăng cường thêm nhân sĩ, trí thức tham gia Ban Thường trực của Mặt trận để tăng thêm tính đại diện.

(Theo chinhphu.vn)