BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung ương thông cáo nội dung ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII 

Cập nhật ngày: 17/05/2024 - 22:58

Ngày làm việc thứ 2, Hội nghị Trung ương 9 đã thảo luận tại tổ về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng...

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Theo đó, Trung ương đã làm việc tại tổ, thảo luận về Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, cho ý kiến vào Đề án Tổng kết Chỉ thị 35/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cũng trong ngày làm việc, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo.

Nguồn PLO