Tự hào truyền thống 49 năm ngành Kiểm tra Ðảng Tây Ninh (1970 - 2019) 

Cập nhật ngày: 15/10/2019 - 23:47

BTN - Vai trò, vị trí ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh ngày càng được khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ Kiểm tra luôn phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó…

Cán bộ UBKT Tỉnh uỷ qua các thời kỳ tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2018) ở Di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

Từ những năm 1930, các cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã được hình thành ở Giồng Nần, Quán Cơm và Phước Chỉ. Đến tháng 2.1970, thực hiện Thông tri số 135-CNT, ngày 1.12.1969 của Trung ương Cục miền Nam về hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 13/NQ về việc thành lập Ban Kiểm tra các cấp, tại vùng biên giới La Lột, huyện Chàng Trây, tỉnh Prey Veng, vương quốc Campuchia, Tỉnh uỷ Tây Ninh quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, phân công đồng chí Lê Văn Tình làm Uỷ viên Thường trực, Lương Văn Lượng làm Uỷ viên kiêm chức, khuyết vị trí Trưởng ban. Cuối năm 1970, đồng chí Võ Đức Tú- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được Tỉnh uỷ phân công kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ngày 27.5.1976, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT về việc thành lập Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp, đây là mốc thời gian quan trọng mở đầu cho sự ra đời và phát triển của hệ thống UBKT các cấp trong tỉnh.

Đến nay, trải qua 49 năm hình thành và phát triển (1970 - 2019), dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ cùng với sự nỗ lực, quyết tâm và tận tuỵ phục vụ của các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh, UBKT các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp uỷ giao, phát huy được vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng tăng và chất lượng được nâng cao, việc công khai, minh bạch trong công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí dần được hoàn thiện. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xác định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phải tăng cường và đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện.

Trong hai nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020, từ kết quả nghiên cứu 2 đề tài khoa học cấp tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành “Quyết định số 3758-QĐ/TU, ngày 22.8.2014 về ban hành các quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở Đảng bộ tỉnh” để thống nhất thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, các quy trình này tiếp tục được sửa đổi bổ sung năm 2019 cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương và thực tiễn công tác (Quyết định số 4453-QĐ/TU, ngày 13.12.2018); phát hành sách “Lịch sử ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1970 - 2018)” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2018)- bộ tư liệu về lịch sử và truyền thống của ngành để tuyên truyền và giáo dục cho các thế hệ cán bộ Kiểm tra của Đảng bộ tỉnh.

Hiện nay, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp cùng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Đề án “Hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh” để đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Xác định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần đáng kể trong công tác xây dựng Đảng, qua các cuộc kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã chỉ ra ưu điểm để phát huy, nhân rộng, khuyết điểm để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Đồng thời, rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành để các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị quan tâm chấn chỉnh nhằm ngăn ngừa sai phạm như sau:

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến chưa bảo đảm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Sự phối hợp trong lãnh đạo, điều hành giữa cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở một số nơi chưa tốt. Thông tin trong lãnh đạo, điều hành giữa thủ trưởng, cấp uỷ và đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị có nơi thực hiện chưa bảo đảm theo quy chế, quy định- nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

Trong công tác tổ chức - cán bộ, việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ có nhiều trường hợp chưa bảo đảm; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện quy định về tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị quản lý, nên dẫn đến thiếu cơ sở để thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Việc thực hiện nguyên tắc tài chính - kế toán của cơ quan, đơn vị, có nhiều trường hợp người đứng đầu có biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra vi phạm nghiêm trọng- nhất là đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập dẫn đến phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có lúc chưa thường xuyên, quyết liệt; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tự kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn trong công tác phòng, chống tham nhũng- nhất là các biểu hiện nhũng nhiễu, tham nhũng vặt hiệu quả còn hạn chế.

Mỗi đảng viên, cấp uỷ viên- nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị ngoài việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao còn phải tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm.

Năm 2020, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, UBKT các cấp cần chú trọng triển khai, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tập trung phục vụ tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng- nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khoá mới, thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội và công tác nhân sự của UBKT tại Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Hai là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát.

Ba là, tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp và chi bộ với phương châm hướng về cơ sở.

Bốn là, cấp uỷ và UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên- nhất là đối với cấp uỷ viên các cấp; chú trọng Kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước.

Năm là, cấp uỷ các cấp thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra; cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc của UBKT các cấp. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát- nhất là cán bộ trẻ, cán bộ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, cũng là năm kỷ niệm 50 năm (1970 - 2020) thành lập cơ quan Kiểm tra Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thông qua tổ chức hội thi nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và nhiều nội dung thiết thực, bổ ích giúp cán bộ Kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, phục vụ tốt Đại hội đảng bộ các cấp.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm (thứ 4, từ trái qua) giáo dục về truyền thống và những thành tích của ngành đã đạt được cho cán bộ trẻ của ngành.

Nhìn lại chặng đường 49 năm hình thành và phát triển, từ những năm đầu khi thành lập chỉ có Ban Kiểm tra của tỉnh với chỉ một, hai cán bộ, đến nay, toàn tỉnh có 204 UBKT các cấp với hơn 1.000 cán bộ.

Vai trò, vị trí ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh ngày càng được khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ Kiểm tra luôn phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó, xứng đáng với danh hiệu mà Ban Chấp hành Trung ương khoá X tặng ngành Kiểm tra của Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuỵ”.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ