Kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống Thi đua yêu nước:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc có ý nghĩa vô cùng to lớn 

Cập nhật ngày: 13/06/2021 - 09:50

BTNO - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Để làm tốt các công việc, cần phải tổ chức tốt các phong trào thi đua

Cách đây 73 năm, ngày 11.6.1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Trong Lời kêu gọi, Người nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sỹ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau... Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”.

Theo tư tưởng của Người, mục đích của Thi đua ái quốc là nhằm đem lại hạnh phúc cho Nhân dân, để “toàn dân đủ ăn mặc, toàn dân biết đọc, biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc, của quê hương, đất nước.

Có thể thấy, quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, ý chí quật cường của con người Việt Nam.

Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước, qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động, sản xuất, công tác, học tập và chiến đấu. Lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Cách thức tổ chức phong trào thi đua, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân”; các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp Nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng.

Bên cạnh đó, Người còn nhấn mạnh: “Thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao; thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua; khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.

Trong quá trình phong trào thi đua ái quốc được phát động, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo sát từng bước đi của phong trào. Người nhấn mạnh: “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích cổ động, xem xét kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người), trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”.

Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập, tự do cho dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, phong trào thi đua đã được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Ngay từ những ngày đầu phát động, phong trào đã diễn ra sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, với nhiều phong trào cụ thể như “Tăng gia sản xuất và tiết kiệm,” “Ba đảm đang,” “Ba sẵn sàng,” “Năm xung phong”, … Nhờ đó đã đưa nước ta từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt, nạn đói, nạn dốt dần được đẩy lùi, bước đầu đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến, kiến quốc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều phong trào thi đua yêu nước gây tiếng vang lớn, mang lại nhiều thành tích nổi bật, đóng góp cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, như phong trào “Hũ gạo kháng chiến”, phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Thanh niên Ba sẵn sàng”, “Phụ nữ Ba đảm đang”, “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”, ...

Bước vào thời kỳ đổi mới, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, các ngành, các cấp đã triển khai nhiều phong trào thi đua lớn, như: “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”, ... Các phong trào thi đua có vai trò quan trọng để cả dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực tiếp tục góp phần vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế như: “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Có thể thấy, 73 năm qua, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn vẹn nguyên giá trị, luôn là nền tảng, động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban, ngành, trong xã hội tích cực phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; có tác dụng hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng, góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” chính là dịp để ôn lại một hoạt động sáng tạo vĩ đại của Người nhưng cũng là dịp để chúng ta nghiên cứu sâu sắc hơn nội dung căn bản quan điểm của Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, của tỉnh nhà.

Thái Thành