BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tư vấn pháp luật

Cập nhật ngày: 16/04/2009 - 10:50

Hỏi: Tôi đang làm thủ tục sang nhượng một phần đất thổ cư (không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất). Xin cho biết tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào? (NguyỄn Văn Toàn – Phường 4 Thị xã)

Đáp: Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30.9.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8.9.2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

- Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sử dụng đất không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định bằng giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trừ đi giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.

+ Giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

+ Giá vốn căn cứ vào hợp đồng và chứng từ hợp pháp trả tiền khi nhận quyền sử dụng đất.

+ Chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, hoá đơn theo chế độ quy định, bao gồm: Các loại phí, lệ phí theo quy định mà người chuyển nhượng đã nộp ngân sách Nhà nước; chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có); các chi phí khác liên quan trực tiếp như chi phí để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, chi phí thuê đo đạc.

- Cách tính thuế:

+ Trường hợp xác định được thu nhập tính thuế: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất 25%.

+ Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng x thuế suất 2%.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

PHÒNG PBGDPL – SỞ TƯ PHÁP