BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 23/02/2016 - 05:30

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành vào ngày 22-5-2016.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch số 151/KH-BTTTT, yêu cầu của công tác thông tin, tuyên truyền gồm:

1. Làm cho nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

2. Làm cho cử tri cả nước nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

3. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

5. Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

Nguồn Infonet