BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBKT Tỉnh uỷ: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I.2016

Cập nhật ngày: 25/03/2016 - 04:19

Đến dự có bà Huỳnh Thị Xuân Lam- Ủy viên UBKT Trung ương, cùng lãnh đạo Vụ địa phương VII UBKT Trung ương.

Trong quý I.2016, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực thực hiện các mặt công tác do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

UBKT các huyện/thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ký giao ước thi đua năm 2016.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Tổng số tổ chức Đảng được kiểm tra là 14, tổng số đảng viên được kiểm tra và kết luận là 265.

Trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT các cấp đã giám sát thường xuyên 502 tổ chức đảng, tăng 26,13% so cùng kỳ; giám sát 1.338 đảng viên, tăng 48% so cùng kỳ; số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong đảng là 15, giảm 55,88% so cùng kỳ; cấp thi hành kỷ luật là Huyện ủy và tương đương, Đảng ủy cơ sở và Chi bộ.

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định (Điều 32 Điều lệ Đảng), kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tổng số đảng viên được kiểm tra và kết luận là 30, tăng 11,11% so cùng kỳ, với các nội dung kiểm tra như: giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được phép làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng và một số nội dung khác.

Tổng số tổ chức đảng được kiểm tra và kết luận là 7, tăng 40% so cùng kỳ. Qua kiểm tra có 7 đơn vị vi phạm  nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong công tác giám sát tổ chức đảng, về giám sát trực tiếp, đã giám sát được 1.034 tổ chức đảng, tăng 18,3% so cùng kỳ; giám sát gián tiếp được 1.400 tổ chức đảng, tăng 1,96% so cùng kỳ. Qua giám sát đã cảnh báo, nhắc nhở những thiếu sót, khuyết điểm.

Trong công tác giám sát đảng viên, đã giám sát thường xuyên được 5.480 đảng viên, tăng 1,46% so cùng kỳ; giám sát và kết luận được 8 đảng viên trong giám sát chuyên đề, giảm 38,46% so cùng kỳ, qua giám sát phát hiện 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong quý I.2016, UBKT cấp huyện và tương đương đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên, giảm 46,15% so cùng kỳ.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, UBKT các cấp tiếp tục phối hợp với cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25.2.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17.7.2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bản có liên quan, lãnh đạo thực hiện chặt chẽ việc kê khai và công khai tài sản cho các đối tượng đúng quy định.

UBKT các cấp trong tỉnh luôn chủ động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chú ý các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để cảnh báo, nhắc nhở, chỉ ra kịp thời các sai phạm để khắc phục.

Tại hội nghị, UBKT các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Duy Đức