Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBKT Tỉnh ủy: Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên 

Cập nhật ngày: 28/09/2022 - 10:38

BTNO - Ngày 27.9, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022. Ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022.

Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Đảng bộ tỉnh có 9 Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 571 tổ chức cơ sở đảng và hơn 38.400 đảng viên. Tổng số UBKT các cấp trong tỉnh là 210 với 893 cán bộ làm công tác kiểm tra, chiếm 2,32% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2022, cấp uỷ, UBKT các cấp chủ động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2021 như kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 231 đảng viên (tăng 19,07%) và 111 tổ chức đảng (tăng 27,58%), qua kiểm tra có 175 đảng viên, 76 cơ sở đảng vi phạm, đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên, 1 cơ sở đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 386 tổ chức đảng (trong đó, 183 tổ chức đảng chưa làm tốt các nội dung được kiểm tra); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 58 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 256 đảng viên và 339 tổ chức đảng (qua giám sát, phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên, 1 tổ chức đảng); kiểm tra 79 tổ chức đảng về quản lý, sử dụng ngân sách và sản xuất kinh doanh. Qua đó, chủ động theo dõi, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp tham mưu cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫng thực hiện kịp thời đúng quy định của Trung ương.

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 8 đảng viên). UBKT Tỉnh uỷ, cấp huyện và tương đương tham mưu cấp uỷ tổ chức 13 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 cho 1.220 cán bộ kiểm tra.

Ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đề nghị phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát vẫn còn UBKT cấp huyện và cơ sở thực hiện một số nội dung chậm tiến độ. Công tác giám sát thường xuyên ở một số cấp uỷ, UBKT có lúc chưa kịp thời, sâu sát nên việc cảnh báo, nhắc nhở chưa cao.

Vẫn còn cấp uỷ, UBKT chưa thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành kỷ luật trong Đảng; qua kiểm tra, có 47/58 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt. Việc UBKT tham mưu cấp uỷ củng cố, kiện toàn nhân sự chưa kịp thời; đến thời điểm hiện nay, UBKT cấp huyện và tương đương còn khuyết 7 thành viên, UBKT cấp cơ sở còn khuyết 15 thành viên.

Tập trung kiểm tra cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, đạo đức

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện, tham mưu thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của UBKT và của cấp ủy năm 2022; công tác củng cố, kiện toàn nhân sự UBKT các cấp; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT cấp huyện và tương đương với các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; theo dõi việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT và tham mưu cấp uỷ phân công cấp uỷ viên giám sát thường xuyên tổ chức đảng, đảng viên thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách; việc xây dựng kế hoạch và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với đối tượng thuộc thẩm quyền kiểm soát…

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đề nghị UBKT các cấp khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm trong 9 tháng qua, tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả; báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm năm 2023; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp uỷ và UBKT cấp mình.

Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ và tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 theo Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 9.8.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu UBKT các cấp đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; phát hiện khi có dấu hiện vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm.

Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp giữa UBKT với ban tổ chức cấp uỷ cấp mình trong củng cố, kiện toàn nhân sự UBKT và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thiên Di