BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí

Cập nhật ngày: 30/05/2009 - 08:58

Bà Nguyễn Thị Giảm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thị xã, nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác về tình hình kinh tế – xã hội, các chủ trương, giải pháp của địa phương về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Theo Quy chế, nguyên tắc phối hợp là: Thông tin do các ngành, địa phương cung cấp cho báo chí phải đảm bảo tính chính thống, kịp thời, chính xác và công khai, minh bạch nhằm giải thích cho dư luận trong và ngoài tỉnh hiểu rõ bản chất của vấn đề, ổn định và tạo lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Khi xử lý đưa tin những thông tin do các ngành, địa phương cung cấp, các cơ quan báo chí phải đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, theo định hướng thông tin của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và đúng quy định của pháp luật.

Các ngành, địa phương tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 20.5.2007). Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là thủ trưởng hoặc người được thủ trưởng uỷ quyền và phải thông báo bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí…

Quy chế trên cũng quy định trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, địa phương với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc họp giao ban báo chí hằng tháng. Khi có sự kiện, vấn đề quan trọng mà xã hội quan tâm hoặc báo chí đề cập liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương nào thì ngành, địa phương đó phải cử người đại diện cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc giao ban báo chí hằng tháng…

Đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất mà dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương nào thì ngành, địa phương đó phải chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành liên quan để cung cấp, định hướng thông tin kịp thời cho báo chí, không để lan truyền thông tin không chính thức gây ảnh ưởng xấu đến tâm lý xã hội và lòng tin của nhân dân. Đối với các vấn đề báo chí nêu có liên quan đến ngành, địa phương nào thì ngành, địa phương đó phải có văn bản trả lời các cơ quan báo chí.

Ngoài ra, quy chế trên cũng yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực viết tin, bài cho các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

HOÀNG ANH