BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã

Cập nhật ngày: 03/07/2009 - 12:41

Đơn giản hoá loại bớt các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, giúp người dân và doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính

Ngày 1.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân vừa ký Quyết định số 1287/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Kèm theo Quyết định trên là bộ thủ tục hành chính áp dụng trên nhiều lĩnh vực ở cấp xã: lĩnh vực đất đai (19 thủ tục chi tiết), công an (19 thủ tục), xây dựng (3 thủ tục), quân sự (5 thủ tục), lao động thương binh xã hội (14 thủ tục), tư pháp (42 thủ tục), chứng thực (26 thủ tục), lĩnh vực văn phòng – thống kê (22 thủ tục). Như vậy, có tất cả 150 thủ tục hành chính được áp dụng ở cấp xã trong thời gian tới.

Quyết định trên nêu rõ: Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ sau ngày quyết định có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Quyết định 1287/QĐ-UBND còn quy định: Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu ở trường hợp thứ nhất. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu ở trường hợp thứ hai, Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật để trình UBND tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa công bố.

HOÀNG THI