BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo: Thực hiện tốt các chương trình dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 10/12/2010 - 01:44

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngày 4.12.2010 UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới; tổng kết các chương trình, dự án năm 2010, đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình dự án hỗ trợ đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và biên giới, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình dự án để thực hiện.

Trao nhà ĐĐK cho bà con dân tộc Tà Mun xã Suối Đá, huyện DMC

Các sở ngành liên quan phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng như bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới; quy hoạch phát triển sản xuất, chế biến gắn với quy hoạch dân cư và quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Xây dựng và đề xuất chính sách tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ở các ngành, các cấp; có chính sách đãi ngộ về tiền lương và phụ cấp cho cán bộ công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới; đề xuất chính sách đãi ngộ về nhà ở, điều kiện làm việc cho cán bộ và sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, đặc biệt là chính sách thu hút đối với con em đồng bào các dân tộc tốt nghiệp các trường nêu trên và cán bộ người dân tộc thiểu số có trình độ cao về công tác tại các địa phương này. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

PV