BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Dự kiến trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh 13 nội dung

Cập nhật ngày: 09/07/2011 - 10:12

(BTNO) - Theo HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 này nhằm thông qua 13 nội dung do UBND trình và 6 báo cáo, tờ trình của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh.

Bỏ phiếu bầu cử các chức danh HĐND tỉnh ở kỳ họp thứ nhất

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ trình Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011; Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình thông qua Kế hoạch phát triển KT- XH giai đoạn 2011 – 2015, kèm theo Danh mục dự án trọng điểm 5 năm (2011 – 2016); Tờ trình thông qua Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Tờ trình thông qua Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Tờ trình thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015; Tờ trình về một số chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015.

UBND tỉnh cũng sẽ đề nghị đại biểu HĐND xem xét, thông qua Tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh; Tờ trình về việc hỗ trợ học phí đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II của tỉnh; Tờ trình về một số chính sách an sinh xã hội đối với hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội năm 2011; Tờ trình về việc điều chỉnh và bổ sung mức thu và sử dụng học phí, lệ phí đối với Trung tâm GDTX tỉnh; Tờ trình thông qua Báo cáo phân bổ biên chế công chức hành chính năm 2011 và phê chuẩn kế hoạch biên chế hành chính – sự nghiệp năm 2012 và Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri sau kỳ họp thứ 1 và trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

HY UYÊN