BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3.2012: Thống nhất cơ chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất

Cập nhật ngày: 15/03/2012 - 12:24

Phiên họp được tổ chức ngày 15.3.2012 tại hội trường UBND tỉnh để xem xét thông qua 3 nội dung quan trọng là: Phê duyệt cơ chế quản lý, sử dụng nguồn ngân sách huyện, thị xã cho Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh; Dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015; Dự án quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Tây Ninh đến năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp

Theo trình bày của lãnh đạo Sở Tài chính tại phiên họp, ngày 21.10.2010 Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định về việc uỷ thác và thành lập Hội đồng quản lý và cuối năm 2010 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển đất tỉnh. Theo các văn bản hiện hành của Chính phủ thì nguồn hình thành Quỹ phát triển đất chủ yếu từ khoản thu tiền sử dụng đất và thu tiền cho thuê đất. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ phát triển đất tỉnh được ngân sách tỉnh chi thành lập là 21,88 tỷ đồng. Riêng ngân sách các huyện, thị có bố trí dự toán chi hằng năm nhưng chưa giải ngân được do chưa có quy định về cơ chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này. Để sớm giải ngân nguồn ngân sách huyện, thị bố trí chi cho Quỹ phát triển đất theo quy định, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cơ chế quản lý sử dụng quỹ. Cụ thể là nguồn vốn được tập trung vào Quỹ phát triển đất tỉnh để điều phối chung, tạo thuận lợi trong việc quản lý, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả sử dụng- đặc biệt có thể huy động nhanh để thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách theo kế hoạch của tỉnh. Hằng năm, UBND các huyện, thị trình HĐND quyết nghị phương án phân bổ ngân sách về nhiệm vụ chi cho Quỹ phát triển đất theo mức quy định- tối thiểu là 30% và tối đa là 50% số thu theo phân cấp. Căn cứ vào nguồn ngân sách huyện, thị chuyển về, Quỹ phát triển đất tỉnh thực hiện ứng vốn cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, thị để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất theo quy hoạch.

Tại phiên họp, có nhiều ý kiến đóng góp với Tờ trình của Sở Tài chính. Tuy nhiên, phiên họp cơ bản thống nhất với Tờ trình của Sở Tài chính là chỉ lập Quỹ phát triển đất tỉnh và các huyện, thị xã trích khoản thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất nộp về cho Quỹ phát triển đất tỉnh và uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quản lý.

Đại biểu dự phiên họp cũng nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày dự án Quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và dự án Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 để đóng góp ý kiến, xem xét thông qua.

Sơn Trần