BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015

Cập nhật ngày: 09/07/2012 - 04:18

(BTN)- Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg (ngày 18.6.2012) của Thủ tướng về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 – 2015. Thành phần dự hội nghị triển khai hướng dẫn là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp sở hữu vốn Nhà nước thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, Thị xã và các cơ quan cấp huyện có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị nghe lãnh đạo Sở KH&ĐT thông báo tình hình kinh tế- xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm và khả năng thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH năm 2012. Dự kiến, trong tổng số 21 chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch năm 2012, đến cuối năm sẽ có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu còn lại không đạt kế hoạch. Trong các chỉ tiêu không đạt, có chỉ tiêu về GDP (kế hoạch tăng 14%, dự kiến đạt 12,5%); chỉ tiêu GDP bình quân đầu người (chỉ tiêu 2.380 USD, dự kiến đạt 2.183 USD); giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ; cơ cấu ngành kinh tế trong GDP; tỷ trọng vốn đầu tư phát triển trong GDP; giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ xã có trung tâm văn hoá – thể thao – học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu như dự kiến, lãnh đạo Sở KH&ĐTcho biết cần phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa trong những tháng còn lại, trong đó tập trung vào 9 nhóm giải pháp trọng tâm mà UBND tỉnh đã đề ra.

Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong năm 2013 nhưng sẽ có chuyển biến tích cực, Sở KH&ĐT đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát như: Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân… Một số chỉ tiêu cụ thể dự kiến thực hiện trong năm 2013 như: GDP tăng 13-14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 25%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%...

Tại hội nghị, Sở KH&ĐT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 – 2015 và năm 2013. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch trên yêu cầu: Phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015; gắn việc xây dựng kế hoạch với thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo chương trình hành động của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Phải xác định rõ mục tiêu, các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư, phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách giai đoạn 2013-2015; tập trung đầu tư hướng tới thực hiện bước đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, phát triển nông nghiệp – nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, hạ tầng du lịch và hạ tầng xã hội. Một nguyên tắc quan trọng khác là phải bảo đảm cân đối giữa nhu cầu đầu tư với khả năng vốn ngân sách Nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn khác; phải bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch… Sau hội nghị này, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2013 và lấy ý kiến về kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2015.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính đã triển khai hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2013. Mục tiêu xây dựng dự toán là nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững; tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang đã phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 – 2015

BẢO TÂM