Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Phát động đợt thi đua cao điểm nhập dữ liệu lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 24/03/2023 - 09:34

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm “30 ngày nhập dữ liệu lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh” (18.3.2023 – 18.4.2023), nhằm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước .

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công cụ thể cán bộ, công chức, viên chức phụ trách theo dõi, kiểm tra nhập liệu thông tin, đảm bảo tiêu chí dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”; rà soát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị cập nhật thông tin thường xuyên đảm bảo số lượng cán bộ, công chức, viên chức có mặt của đơn vị được nhập liệu lên hệ thống phần mềm, hoàn thành chậm nhất ngày 18/4/2023. Ban hành các giải pháp đảm bảo nhập, cập nhật dữ liệu hoàn thành trước thời gian quy định.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VNPT Tây Ninh cập nhật lại phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đảm bảo đủ 109 trường thông tin theo quy định có giao diện trực quan, dễ sử dụng, đảm bảo bảo mật thông tin, kết nối liên thông với hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh; Kiểm tra việc rà soát, cập nhật dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá, xếp hạng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện cao điểm thi đua để làm căn cứ xét khen thưởng.

Hy Uyên