Pháp luật   Bạn đọc

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh trả lời đơn bà Nguyễn Thị Hoàng

Cập nhật ngày: 21/02/2016 - 05:41

Theo hồ sơ giấy tờ, bà Nguyễn Thị Hoàng có 350m2 đất, thửa đất số 3335, tờ bản đồ số 07, toạ lạc tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, được UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ ngày 19.6.2003, loại đất lúa. Trên đất, gia đình bà cất nhà tạm A, nhà cấp 4C, nhà cấp 4A.

Ngày 12.5.2009, UBND huyện Bến Cầu ban hành Quyết định 826/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của bà Hoàng, thửa 186 với diện tích 229,1m2. Lý do là để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 786 (đoạn từ cầu Đìa Xù đến đường Xuyên Á) thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.

Ngày 21.5.2009, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho bà Hoàng. Tổng số tiền bồi thường về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu, cây trái và chính sách hỗ trợ cho bà Hoàng là 269.449.016 đồng và thông báo cho bà đến nhận tiền.

Ngày 12.10.2009, UBND huyện Bến Cầu ban hành Quyết định số 2626/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần Quyết định 826, nội dung như sau: phần diện tích thu hồi thuộc thửa 186, diện tích 237,8m2 do thu hồi sai diện tích thửa đất 186 của bà; phần diện tích chưa thu hồi thuộc thửa 514, diện tích 85,3m2. Thửa số 514 có diện tích 85,5m2 thuộc quyền sử dụng của bà Hoàng nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi đất. Như vậy, tổng diện tích thu hồi của bà Hoàng là 323,1m2.

Ngày 12.10.2009, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu ban hành Quyết định 2688/QĐ-UBND về việc chi trả bồi thường, hỗ trợ về đất cho bà số tiền là 17.560.000 đồng.

Ngày 6.7.2010, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu ban hành Quyết định số 2821/QĐ-UBND bổ sung chi trả bồi thường hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc cho bà Hoàng là 26.510.104 đồng.

Ngày 22.5.2009, bà Hoàng đã đồng ý nhận 2 Quyết định số 826 và 1340.

Đến năm 2012, bà làm đơn khiếu nại. Mặc dù đã hết thời hiệu khiếu nại nhưng UBND tỉnh vẫn giao cho tổ công tác kiểm tra, tiếp xúc với bà và xét thấy:

Việc bà khiếu nại yêu cầu bồi thường giá đất năm 2009 là đúng vì UBND huyện Bến Cầu ban hành quyết định thu hồi đất của bà vào tháng 5.2009, nhưng trong quyết định lại căn cứ vào bảng giá năm 2008 là không phù hợp. Việc này, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Bến Cầu, Sở Tài chính xem xét điều chỉnh phần căn cứ theo giá năm 2009 để đền bù cho các hộ dân theo quy định. Do đó, đề nghị bà liên hệ với UBND huyện Bến Cầu để được giải quyết. Khi có phương án bồi thường đất giá năm 2009 mà bà thấy chưa rõ thì bà có quyền yêu cầu UBND huyện Bến Cầu giải thích hoặc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

Nội dung yêu cầu đền bù đất ở của bà là không đúng. Căn cứ khoản 1 Điều 8, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3.12.2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Nghị định 197), và Công văn số 396/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 6.2.2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, thì loại đất bồi thường là loại đất ghi trên giấy CNQSDĐ. Do đất của bà là đất nông nghiệp nên UBND huyện đền bù đất nông nghiệp là đúng quy định pháp luật.

Việc bà yêu cầu hưởng chính sách tiền thuê nhà ở cũng không đúng. Khoản 3, Điều 27 Nghị định 197 quy định: “Người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác; trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí tái định cư), được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở…”. Bà Hoàng cất nhà trên đất nông nghiệp, theo quy định của pháp luật thì đất của bà không được công nhận là đất ở nên không được hưởng chính sách thuê nhà ở.

Bà yêu cầu hỗ trợ chính sách ổn định là không đúng, vì tại khoản 1, Điều 28 Nghị định 197 có ghi rõ: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao, được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 3 tháng nếu không phải chuyển chỗ ở và trong thời gian 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở…”. Hộ bà Hoàng cất nhà trên đất nông nghiệp, không trực tiếp sản xuất nên không được hỗ trợ chính sách ổn định đời sống.

Nội dung yêu cầu bồi thường giá đất năm 2010 đối với diện tích đất 120,9m2 là không đúng vì Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 197 quy định giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. UBND huyện Bến Cầu ban hành quyết định thu hồi đất vào tháng 5.2009 và sau đó thu hồi bổ sung diện tích 94m2 vào tháng 10.2009 nên giá bồi thường hỗ trợ về đất là giá năm 2009.

Việc bà Hoàng yêu cầu bồi thường 100% giá trị các căn nhà là đúng một phần vì nhà ở của bà không được phép xây dựng, nhưng đất của bà có đủ điều kiện được bồi thường, nhà cấp 4A của bà thuộc trường hợp được bồi thường (nhà xây dựng trước ngày 1.7.2004), các nhà còn lại không được bồi thường nhưng có thể xem xét hỗ trợ theo tiểu mục 3.2, mục 3, Phần III của Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 1.7.2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn điểm a, khoản 2, Điều 20 của Nghị định 197. Như vậy, UBND huyện Bến Cầu có trách nhiệm bồi thường 100% giá trị căn nhà cấp 4A, lập phương án hỗ trợ nhà cấp 4C và nhà tạm A, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Việc bà yêu cầu cấp 1 nền tái định cư theo Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết. Đề nghị bà liên hệ với UBND huyện để được giải quyết.

Riêng trường hợp ông Trần Văn Khuân mà bà đã phản ánh, UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND huyện Bến Cầu bồi thường đất ở cho ông Khuân trên cơ sở ông chưa có giấy CNQSDĐ và cất nhà từ năm 1979, không vi phạm quy hoạch được công bố tại Thông báo số 20/TB-UB ngày 6.7.2005 của UBND huyện, nên được bồi thường theo hạn mức đất ở theo quy hoạch tại điểm a khoản 1, Điều 44 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25.5.2007 và Công văn số 396/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 6.2.2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp của bà Hoàng cất nhà năm 2000 nhưng đã có giấy CNQSDĐ và loại đất là đất nông nghiệp nên không được bồi thường đất ở. Tuy nhiên, liên quan đến việc bà so sánh với trường hợp của ông Khuân, UBND tỉnh sẽ mời Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra, xem xét, góp ý trước khi có văn bản trả lời chính thức cho bà. 

Ông Khuân được hỗ trợ chính sách thuê nhà ở do đất của ông được công nhận là đất ở (mặc dù chưa được cấp giấy CNQSDĐ).

Về nội dung bà phản ánh ông Khuân được hỗ trợ chính sách ổn định là có. Tuy nhiên, ngày 12.11.2012, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu đã thu hồi lại 14.700.000 đồng tiền chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và đào tạo nghề của ông Khuân, bởi vì ông chỉ cất nhà ở trên đất, không sản xuất nên không được hỗ trợ. Đồng thời, ngày 23.8.2013, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một phần Quyết định 2589/QĐ-UBND ngày 6.10.2009 của Chủ tịch UBND huyện. Cụ thể, tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ sau khi điều chỉnh là 530.811.688 đồng, do điều chỉnh giảm chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ đào tạo nghề.

Văn bản trả lời này thay thế Văn bản số 3363/UBND-TD ngày 6.11.2015.

Phòng BĐ-TL