BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 2016-2020

Cập nhật ngày: 21/08/2014 - 06:12

Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo dự kiến, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với việc duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững; chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong GDP;

Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hoá và tinh thần của nhân dân; tăng cường, củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính công khai minh bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước;

Phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, văn minh; giải quyết tốt các vấn đề về ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2016-2020 trên 11% trở lên (theo giá cố định 2010; tính theo phương pháp hiện hành khi Trung ương điều chỉnh thì địa phương sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5%/năm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020 của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, tăng nhanh giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện 3 chương trình đột phá về cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung vào hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, các công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015, tập trung đầu tư cho nông thôn mới…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp.

Theo đó, kế hoạch phải dự báo được tình hình trong nước và tại địa phương có tác động, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, phải bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương, đồng thời phải phù hợp mục tiêu định hướng phát triển chung của cả nước.

Cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Xác định các nhiệm vụ, định hướng và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực và cơ cấu kinh tế trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của các cơ quan, đơn vị, các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang phát biểu tại Hội nghị.

UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành và huyện, thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực, huyện, thành phố và các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

Kế hoạch phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác của cả nước, cũng như của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; bảo đảm các cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công.

Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án quan trọng của tỉnh, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các cấp, các ngành; hoàn trả các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước kế hoạch các khoản vốn vay ngân sách địa phương. Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công.

Đối với việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, trong bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 phấn đấu thanh toán cơ bản các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31.12.2014. Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, dự kiến trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 dự phòng khoảng 15% ở cấp tỉnh và các cấp huyện, thành phố.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành và huyện, thành phố cũng đã thảo luận việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Dù là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng thời gian triển khai xây dựng còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai xây dựng và hoàn thành kế hoạch.

Đ.H.T